P&I and Hull contact

Novorossiysk Insurance Company Nostra Ltd.
2, Gubernskogo Street
Novorossiysk, 353900
Russia
VISITING ADDRESS
2, Gubernskogo Street
Novorossiysk, 353900
Russia
TEL +7 8617 613 493
TEL +7 8617 643 075
TEL +7 8617 611 270
FAX +7 8617 613 493 / 611 270 +7 8617 643 075
FAX +7 8617 611 270
MAIL
WEB https://www.nostra.pro/

Andrew Kusakov

MOB +7 9887 655 632
HOME n/a

Tatyana Lovcheva

MOB +7 9887 707376
HOME +7 8617 279619